اعضای انجمن اولیا و مربیان

اعضای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دخترانه فرزانگان :

 

آقای مسعود نیکدل

آقای حمید حاج هاشمی

آقای حمید خالقی

آقای محمد وطن خواه

آقای جعفر ثنایی

خانم مهین نصر

خانم زمانی