استعداد های درخشان دبیرستان فرزانگان

 رتبه های برتر مسابقات علمی

نگین محمد قاسمی

محدثه سالمی

ثریا مهرابی

فاطمه خانی

مریم گلی

مرضیه  مقیمی

مریم پرنده

ریحانه مجیری

مریم عابدی

مائده محمدی