مقام های ورزشی دبیرستان فرزانگان

 

رتبه اول شهرستان در جشنواره قصه گویی زبان توسط سارا صمدی

کسب عنوان مدرسه منتخب شهرستان در هفته تربیت بدنی

راهیابی شش نفر از دانش ذآموزان به مرحله ی دوم المپیاد ریاضی نوجوانان