کادر آموزشی سال 96-95

نام و نام خانوادگی

سمت و رشته تدریس

بهار   بهاءلو

دبیر ادبیات

انوشه   دباغ

دبیرهنر

آمنه  دیباج

دبیر مطالعات

فرحناز  شکارچی

دبیر دینی و عربی

شهلا  صفری

دبیر ادبیات

معصومه علی محمدی

دبیر هنر

زهره  عموچی

دبیر دینی و عربی

صفورا کاظم نادی

دبیر ریاضی

مهری کریمی

دبیر دینی و عربی

لیلی مانیان

دبیر رایانه

فریبا محمدی

دبیر زبان

لیلا مسیبی

دبیر دینی و عربی

سحر  منتقم

دبیر ریاضی

 نوشین آرین   نمازی

دبیر ریاضی

لیلا   ا صغری

دبیر زبان

نسرین      اعتمادی پور

دبیر علوم

طاهره    امیریان

دبیر علوم

عفت   بدیعی

دبیر ادبیات

 نوشین آرین   نمازی

دبیر ریاضی

لیلا   ا صغری

دبیر زبان

نسرین      اعتمادی پور

دبیر علوم

کادر آموزشی

 

کادر آموزشی

نسرین اعتمادی پور

دبیرشیمی وزیست

طاهره امیریان

دبیر فیزیک،شیمی وزیست

صدیقه میرزایی

دبیر زبان

رویا فروغی

دبیر زبان

فخری ابراهیمی

دبیر علوم اجتماعی

آمنه دیباج

دبیر علوم اجتماعی

جمیله سندی

دبیر تربیت بدنی

زهرا رفیعی

دبیر ریاضی

مریم محمدآ

دبیر ریاضی

صفورا کاظم نادی

دبیر ریاضی

اکرم صادقی

دبیر حرفه وفن

زهرا معمار زاده

دبیر حرفه وفن

فرزانه روشندل

دبیر ادبیات

فیروزه صدوق

دبیر ادبیات

شهلا صفری

دبیر ادبیات

زهره محمدی

دبیر دینی وعربی

زهره عموچی

دبیر دینی وعربی

معصومه مهدیه

دبیر دینی وعربی

محبوبه صفاریان

دبیر دینی وعربی

فرحنازشکارچی

دبیر دینی وعربی

انوشه دباغ

دبیر هنر

مهری نقدی

مربی

آقای صفری

دبیر رایانه